संकष्टी चतुर्थी के मंत्र

संकष्टी चतुर्थी पूजन के लिए गणेश जी के लिए निम्न मंत्रो का विधान है

Image Source:Pixabay

गणपूज्यो वक्रतुण्ड एकदंष्ट्री त्रियम्बक:। नीलग्रीवो लम्बोदरो विकटो विघ्रराजक:।।

Image Source:Pixabay

Sankashti Chaturthi Mantra

एकदन्तं महाकायं लम्बोदरगजाननम्ं। विध्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्॥

Image Source:Pixabay

चतुर्थी के मंत्र

नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतम्ं। गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभावसनं च॥

Image Source:Pixabay

ॐ प्रमोदाय नमः

Image Source:Pixabay

गणेश जी के मंत्र

ॐ विघ्नकरत्र्येय नमः

Image Source:Pixabay

गणेश जी के मंत्र

ॐ मोदाय नमः

Image Source:Pixabay

गणेश जी के मंत्र

ॐ सुमुखाय नमः

Image Source:Pixabay

गणेश जी के मंत्र

ॐ अविघ्नाय नमः

Image Source:Pixabay

गणेश जी के मंत्र

ॐ दुर्मुखाय नम

Image Source:Pixabay

गणेश जी के मंत्र